PinoyEmployee

Ang PinoyEmployee ay sinimulan na may layuning tulungan ang mga empleyadong Pilipino na magkaroon sila ng sapat na kamalayan sa kanilang mga karapatan at tungkulin bilang manggagawa.

Hangad naming matuklasan ng bawat Pilipino Employee ang mga isinasaad sa batas na nakakasakop sa kaniya bilang isang empleyado upang hindi siya maging biktima ng karahasan at pang-aabuso ng kumpanyang pinapasukan, o ng kanyang employer, o ng kapwa empleyado, o ng maging sinuman habang siya ay nasa trabaho.


Rating: 5 out of 5.

This blog will definitely work wonders for any Labor and Employment Law subject simply because the substance of the provisions are practically translated in the vernacular in a way that any layman would easily remember.

Anonymous

Rating: 5 out of 5.

Simply brilliant. The Philippines’ Department of Education has just begun integrating labor education in the tertiary curriculum. And this website that offers a law-made-easy blog is truly relevant and of great help to teachers and students alike.

Anonymous


Advertisements

©2021 by PinoyEmployee. All Rights Reserved.
Statements and opinions of the authors are of their own and do not reflect any organization they may be connected or affiliated with. All information herein is for general information only. The content should not be considered as legal advice. Please consult a lawyer to address your specific concern.