Ang Saligang Batas at ang Pinoy Employee

A: Dapat nating tandaan na itinataguyod ng ating Kontitusyon ang proteksyon sa karapatan ng mga manggagawa, gayun din ang para sa kanilang kabutihan.

Kaya naman kinikilala at tinitiyak nito ang mga sumusunod na karapatan:

  • seguridad ng pananatili sa trabaho o security of tenure, maayos na kundisyon ng trabaho, at tamang pasweldo
  • pakikilahok sa ‘policy and decision-making processes’ na nakakaapekto sa karapatan at benepisyo ng mga empleyado
  • pagbuo o pagsali sa anumang samahan ng manggagawa o Unyon, collective bargaining and negotiations (CBA), at peaceful concerted activities, kasama na ang karapatan na magsagawa ng strike nang naaayon sa batas
  • makatarungang bahagi sa kinikita ng pinagtatrabahuhan sa kabila ng karapatan ng employer sa reasonable returns on investments

Sa kabila nito, dapat din nating tandaan na kinikilala din ng Saligang Batas ang karapatan ng mga employers na kumita at mapalago pa ang kanilang negosyo o ang tinatawag na right to reasonable returns on investments.

Sa madaling salita, ang management ay may kaukulang karapatan din na magpatakbo ng negosyo sa pamamaraang mabisa at mabuti ayon sa kanilang sariling pagtingin o ang tinatawag na management prerogatives katulad ng pagkontrol sa paggamit ng kanilang properties.

Alinsunod dito, ang mga sumusunod ay ilan sa mga karapatan ng employers:

  • magpatupad ng sariling patakaran o ng reasonable rules and regulations
  • mamili ng tatanggaping empleyado
  • ilipat o magbawas ng empleyado ayon sa pangangailangan ng negosyo

Samakatuwid, hindi tama na magreklamo agad ang isang empleyado kung siya ay napalipat o natangal sa trabaho. Ngunit dapat nating tandaan na upang maging makatarungan, dapat ang mga ito ay naaayon sa pagtupad sa batas at isinasagawa ng management nang may tamang intensyon.

Alamin ang batas, Pinoy Employee!

Published by Qairi

A perennial student in life, Qairi has been involved as a Legal Advocate in one of the top firms in the State of California. He has started publishing his works online with the intention of helping Filipino workers become aware of their rights, as well as their obligations, as employees.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: