Diskriminasyon at ang Pinoy Employee

Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang diskriminasyon sa loob ng trabaho. Ngunit paano ba natin masasabi na ang isang hindi kaaya-ayang nararanasan ng isang Pinoy Employee ay nabibilang sa tinatawag na diskriminasyon ayon sa kahulugan nito sa batas.

Halina at tuklasin natin!

Mga basehan ng Diskriminasyon

Alinsunod sa Saligang Batas, na isinasaad din sa Article 3 ng Labor Code, ang lahat ng employers ay inaatasan na pigilan ang anumang uri ng diskriminasyon sa trabaho dala ng pagkakaiba ng kasarian, lahi o paniniwala.

Ang ilan sa mga halimbawa ng diskriminasyon ayon sa batas ay ang paglalaan sa isang partikular na empleyado ng mas mababang sweldo kumpara sa iba na may kapantay na trabaho o ang pagbibigay ng pabor sa isang empleyado na may kinalaman sa promotion, training opportunities, study at scholarship grants.

Dahil sa batas na ito, kung ang isang empleyado ay nakararanas ng diskriminasyon sa kanyang pinapasukang trabaho, maaari siyang magsampa ng kaso laban sa kanyang employer o sa mga kasama sa trabaho.

Ang mga sumusunod naman ang iba pang mga batas na naglalayon na pigilan ang diskriminasyon sa trabaho:

  • Articles 133 – 135 ng Labor Code (diskriminasyon laban sa kababaihan)
  • Section 32 ng R.A. 7277, o Magna Carta for Disabled Persons (diskriminasyon laban sa disabled persons)
  • R.A. 10911 o Anti-Age Discrimination in Employment Act (diskriminasyon nang dahil sa edad)
  • R.A. 11036, o Mental Health Act kasama ng Department Order No 208, Series of 2020, o Guidelines for the Implementation of Mental Health Workplace Policies and Programs for the Private Sector (diskriminasyon laban sa mga taong may mental health conditions)

Burden of Proof in Discrimination Cases

Ang general rule na nagsasabing “the party who alleges a fact has the burden of proving it” ang dapat masunod. Subalit, kung ang isyu ng diskriminasyon ay ginamit para sa kaso ng illegal dismissal, nararapat na magbigay ng substantial evidence ang employer na ang pagkakatanggal sa trabaho ay base sa valid grounds alinsunod sa Articles 297 – 298 ng Labor Code.

Mga Parusa ayon sa batas

Discrimination against women — ang employer na mahahatulang guilty sa pagkakasala ng diskriminsayon laban sa kababaihan ay papatawan ng alinman sa multang PHP1,000.00 – PHP10,000.00, o pagkakabilanggo ng 3 buwan hanggang 3 taon, o parehong parusa ayon sa kagustuhan ng hukuman (Article 303, Labor Code).

Discrimination against disabled persons — sinuman ang lumabag sa mga alituntunin ng Magna Carta of Disabled Persons ay papatawan ng mga sumusunod:

  • unang paglabag: multa ng PHP50,000.00 – PHP100,000.00, o pagkakabilanggo ng 6 na buwan 2 taon, o parehong parusa ayon sa kagustuhan ng hukuman
  • mga kasunod na paglabag: multa ng PHP100,000.00 – PHP200,000.00, pagkakabilanggo ng 2 – 6 taon, o parehong parusa ayon sa kagustuhan ng hukuman (Section 46, R.A. 7277)

Discrimination on account of age — multa ng PHP50,000.00 – PHP500,000.00, pagkakabilanggo ng 3 buwan 2 taon, o parehong parusa ayon sa kagustuhan ng hukuman (R.A 10911).

Discrimination against persons with mental health conditions — sinuman ang mapatunayang gumawa ng diskriminasyon laban sa isang taong may mental health condition ay paparusahan ng pagkakabilanggo ng 6 na buwan 2 taon, o multa ng PHP10,000.00 – PHP200,000.00, o parehong parusa ayon sa kagustuhan ng hukuman, (Section 44, R.A. 11036).

Aliens, corporations, trusts, and other entities

Karaniwan sa mga nasabing batas ay ang panuntunan na ang isang alien o foreign citizen na mahatulang guilty sa kaso ng diskriminasyon ay maaaring patalsikin ng bansa matapos pagbayaran ang parusa. Gayun din, kung ang paglabag ay ginawa ng isang korporasyon, trust, firm, partnership, asosasyon o anumang entity, ang parusa ay ipapataw naman sa mga guilty officers ng nasabing korporasyon o entity.

Separate action for damages

Maliban sa kaparusahang ibinibigay ng batas, ang biktimang empleyado ay maaari ding magsampa ng kaso nang bukod para sa damages.

Alamin ang batas, Pinoy Employee!

Published by Qairi

A perennial student in life, Qairi has been involved as a Legal Advocate in one of the top firms in the State of California. He has started publishing his works online with the intention of helping Filipino workers become aware of their rights, as well as their obligations, as employees.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: