Final Pay at Certificate of Employment ng Pinoy Employee

Ang advisory na ito ay nagpapaliwanag sa kung ano ang maaaring matanggap sa Final Pay at ng panuntunan kung gaano katagal dapat i-isyu ng isang employer ang CoE. Isinasaad din nito ang specific period para sa pagre-release ng Final Pay at Certificate of Employment sa pamamagitan ng pag-aatas ng obligasyon sa employer na mag-comply sa ibinigay na alituntunin patungkol dito (Labor Advisory No. 6, Series of 2020).

At ang hindi pagtupad sa isinasaad ng nasabing LA 06-20 ay maaaring magdulot sa employer ng reklamo dahil sa paglabag dito na dapat namang panagutan alisnunod sa kautusan ng DOLE.

Final Pay

Kilala din sa tawag na Last Pay o Back Pay, ang Final Pay ay ang huling kabayaran na matatanggap ng isang empleyado sa dating employer.

Ang illegal deductions ay ang iyong mga walang pahintulot na nagmula sa empleyado o iyong mga pinahihintulutan sa ilalim ng Labor Code.

Kabilang sa Final Pay ang ilan sa mga sumusunod:

  • Hindi pa nababayarang sweldo ng empleyado
  • Cash conversion ng mga hindi nagamit na Service Incentive Leave o SIL alinsunod sa Article 95 ng Labor Code)
  • Cash conversions ng mga natitirang vacation, sick at iba pang leaves alinsunod sa  company policy o individual/collective agreement, kung naaangkop
  • Pro-rated na 13th month pay (PD 851)
  • Separation pay alinsunod sa Articles 298-299 ng Labor Code, company policy, o individual/collective agreement, kung naaangkop
  • Retirement pay alimsunod sa Article 302 of the Labor Code, kung naaangkop
  • Income tax claim patungkol sa mga lumabis sa ibinawas na buwis, kung naaangkop
  • Iba pang uri ng kabayaran ayon sa ipinatutupad sa individual/collective agreement, kung meron
  • Cash Bond/s o anumang uri ng deposit/s na dapat ibalik sa empleyado, kung meron

Release of Final Pay

Ayon sa nasabing Labor Advisory, ang Final Pay ay dapat maibigay sa loob ng  30 araw mula sa petsa ng separation o termination of employment, maliban na lang kung ang kumpanya ay may mas kanais-nais na alituntunin, o mayroong collective/individual agreement.

Dapat tandaan na ang 30-day prescriptive period ay nagsisimula kapag ang empleyado ay separated o terminated na, at HINDI kung kalian nakumpleto na ang kanilang clearance sa kumpanya. Subalit mayroong isang legal exception na nagpapahintulot sa pag-eextend ng nasabing prescribed period. At iyon ay ang pagkakataon kung saan ang clearance ay hindi nakumpleto nang tama o nang buo.

Ayon sa naging desisiyon ng Korte Suprema, maaaring pigilin ng employer ang pagre-release ng Final Pay kung hindi pa naisasauli ng empleyado ang anumang company property, o kung mayroon siyang nakabinbin na accountabilities na pinansiyal o iba pang outstanding clearance requirements, kabilang na dito ang authorization para magsagawa ng deductions patungkol sa financial accountabilities, pagsasauli ng company identification o medical card, ng iba pang company property, atbp (Milan v. NLRC, G.R. No. 202961, 04 February 2015).

Sa madaling salita, ang empleyado na nakakumpleto na ng lahat ng clearance requirements bago pa ang ika-30 araw ay dapat mabayaran ng Final Pay, nang walang anu pa mang pag-aantala.

Certificate of Employment

Ang Certificate of Employment (CoE), ay ang sertipiko na nagmumula sa isang employer at nagsasaad ng tamang petsa ng engagement at termination sa trabaho, gayun din ng uri ng sersbisyo na inilaan ng empleyado.

Ito ay karinawang ginagamit upang ipakita na nakumpleto ng isang empleyado ang kanyang trabaho at upang ipabatid na sya ay may karapatan nang maghanap ng bagong trabaho sa ibang employer, nang walang anumang liabilities.

Dapat maunawaan na ang CoE ay HINDI dapat naglalaman ng anuman maliban sa period of engagement at sa klase ng serbisyong trinabaho. Samakatuwid, hindi dapat ilagay dito ang infractions, violations, disciplinary actions ng isang empleyado, o iba pang impormasyon na hindi naman tumutukoy sa period and type of employment.

Alisunod sa Labor Advisory No. 06-20, dapat i-isyu ng isang employer ang CoE sa loob ng tatlong (3) araw buhat mag-request ang dating empleyado. Ang period na ito ay hindi pwedeng i-extend, at dapat masunod.

Enforcement of Violations

Ang DOLE ay may sariling enforcement mechanism para sa anumang paglabag sa Labor Advisory.

Isinasaad ng advisory na ang anumang issue, claim, complaint, o dispute patungkol sa pagbabayad ng Final Pay o issuance ng isang valid at tamang Certificate of Employment ay dapat i-file sa regional o provincial field office ng NLRC (DOLE), kung alin man dito ang nakakasakop (jurisdiction) sa lugar ng pinagtatrabahuhan.

Alamin ang Batas, Pinoy Employee!

Published by Qairi

A perennial student in life, Qairi has been involved as a Legal Advocate in one of the top firms in the State of California. He has started publishing his works online with the intention of helping Filipino workers become aware of their rights, as well as their obligations, as employees.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: